loader image

Санхүүгийн тайлангууд

2022

1-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2022 оны 5-р сарын 16-нд SEDAR дээр гаргасан.


2021

2021 Жилийн эцсийн тайлан – 2022 оны 3-р сарын 31-нд SEDAR дээр гаргасан.

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2021 оны 11-р сарын 15-нд SEDAR дээр гаргасан.

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2021 оны 8-р сарын 17-нд SEDAR дээр гаргасан.

1-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2021 оны 5-р сарын 17-нд SEDAR дээр гаргасан.


2020

2020 Жилийн эцсийн тайлан – 2021 оны 3-р сарын 31-нд SEDAR дээр гаргасан.

Жилийн тайлан 2020 – 2020 оны 6-р сарын 9

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2020 оны 11-р сарын 16-нд SEDAR дээр гаргасан.

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2020 оны 8-р сарын 14-нд SEDAR дээр гаргасан.

1-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2020 оны 5-р сарын 15-нд SEDAR дээр гаргасан.


2019

Жилийн эцсийн тайлан – 2020 оны 3-р сарын 30-нд SEDAR дээр гаргасан.

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2019 оны 11-р сарын 14-нд SEDAR дээр гаргасан.

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2019 оны 8-р сарын 13-нд SEDAR дээр гаргасан.

1-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2019 оны 5-р сарын 16-нд SEDAR дээр гаргасан.


2018

Жилийн эцсийн тайлан – 2019 оны 4-р сарын 1-нд SEDAR дээр гаргасан

3-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2018 оны 11-р сарын 14-нд SEDAR дээр гаргасан.

2-р улирал, Санхүүгийн тайлан – 2018 оны 8-р сарын 14-нд SEDAR дээр гаргасан.

Компанийн баримт бичгийн бүрэн номын санг SEDAR дээрх Steppe Gold хуудаснаас үзнэ үү.