loader image

ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО

Степ Голд нь компанийн засаглалын үр дүнтэй үйл ажиллагааг тууштай хэрэгжүүлхийг эрмэлздэг. Манай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь ил тод байдал болон хариуцлагын өндөр стандартыг дэмжих бодлого боловсруулан ажилдаг.

http://www.sedar.com

БИЗНЕСИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

КОМПАНИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН БОДЛОГО

АВЛИГА, ХЭЭЛ ХАХУУЛЬТАЙ ТЭМЦЭХ БОДЛОГО

ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ БОДЛОГО