Skip links

Үйл Ажиллагааны Хүрээ

Mөнгө Төсөл

Мөнгө алт- мөнгөний илрэл нь Алтан Цагаан Овоо ордын зүүн хойд хэсэгт байрладаг. Мөнгө илрэл нь бүтцийн хувьд бие даасан шинжтэй эпитермаль мөнгө-алтны судлын системийн гарал үүсэлтэй биет юм. Алтан Цагаан Овоо ордын Хүдрийн 4-р биет нь хойд хэсгээрээ өндөр агуулгатай алт-мөнгөний эрдэсжилт бүхий эгц баруун тийш чиглэсэн уналтайгаар, зүүн хойноос урагш чиглэн сунаж тогтсон Мөнгө хүдрийн биеттэй нийлэх магадлалтай гэж үзэж байна.

ХАЙГУУЛ БА ОЛБОРЛОЛТ

МӨНГӨ АЛТ-МӨНГӨНИЙ ИЛРЭЛ

ӨРӨМДЛӨГИЙН 2-Р ҮЕ ШАТ

ҮЕ ШАТ 3 ӨРӨМДЛӨГ

АЛТАН ЦАГААН ОВОО ТӨСӨЛ: МӨНГӨ ИЛРЭЛИЙН ӨРӨМДЛӨГИЙН ОНЦЛОХ ҮР ДҮН

Анхны өрмийн цооногоос 46.0м гүнд 14.98 г/т Au ба 82.02 г/т Аg-ны агуулга тогтоогдсон.

(Non-classified) - Centerra drilling results
Hole # Depth Width Au Ag
From Surface (m) m g/t g/t
MG-01 263.9 - 391.3m 127.4m 3.0 37.5
including 275.6 - 324.6m 49m 5.6 45.5
MG-04 161.2 – 245.6m 84.4m 6.4 92.7
including 217.9 – 230.2m 12.3m 42.2 52.3
MG-05 139.85 - 396.0m 256.2m 1.4 31.3
including 274.45 - 338.9m 64.5m 4.4 28.7
MG-22 166.15 - 279.25m 113.1m 2.8 40.2
including 179.65 - 234.15m 54.5m 7.3 88.2
MG-25 289.9 - 360.2m 70.3m 2.1 53.9
including 337.9 - 351.9m 14.0m 8.1 34.7
MG-28 301.5 - 373.8m 72.3m 1.6 59
including 359.8 - 372.8m 13.0m 5.2 24.6
MG-29 330.25 - 335.25m 140.3m 1.6 12.6
including 330.25 - 335.25m 5.0m 5.4 42
378.65 - 406.65m 28.0m 5.1 4.7

Steppe Gold Drilling Results (March 2017 - Present)
Hole # Depth Width Au Ag
From Surface (m) m g/t g/t
MG-01 218.5 - 264.5m 46.0m 14.98 82.02
including 218.5 - 241.5m 23.0m 26.18 68.80
MG-51 258 - 320.5m 62.5m 3.28 29.79
2
MG-52 190 - 342m 152.0m 2.06 72.64
including 300 - 342m 42.0m 5.75 16.97
MG-54 19.0 - 37.3m 18.3m 1.84 130.21
including 27.0 - 33.0m 6.0m 3.30 333.40
MG-67 0.0 - 56.0m 56.0m 1.03 35.15
including 0.0-17.0m 17.0m 2.23 37.22
MG-71 14 - 95.0m 81.0m 1.00 45.46
including 15.0-25.5m 10.5m 2.18 49.21
MG-72 2.0 - 57.0m 55.0m 0.92 46.25
including 2.0 - 22.0m 20.0m 1.50 27.62
41.0 - 43.0m 2.0m 1.35 288.50